भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचा तपशील

कार्यालयाचे नांव - संचालक,शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,मुंबई
पत्ता - 21-ए,नेताजी सुभाष मार्ग,चर्नीरोड स्टेशनजवळ,मुंबई-400 004
विभागीय प्रमुख / कार्यालय प्रमुख - संचालक
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्थ - उद्योग
कार्यक्षेत्र : मुंबई - भौगोलिक : महाराष्ट्र                कार्यानुरुप :
विशिष्ट कार्य - वरील प्रमाणे
विभागाचे ध्येय/धोरण - शासनाची मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशने विषयक सर्व कामे विहित कालमर्यादेत करुन पुरवठा करणेबाबत.
धोरण - शासन व त्याच्या नियंत्रणाखाली सर्व विभागांना मुद्रण, लेखनसामग्रीची सेवा उपलब्ध करुन देणे.
एकूण पदे - वर्ग -1     -    3
वर्ग -2     -    7
वर्ग -3     - 142
वर्ग -4     -   58
एकूण पदे     210
कार्य - पदांप्रमाणे
कामाचे विस्तृत स्वरुप - वरीलप्रमाणे
मालमत्तेचा तपशिल - संचालनालयीन इमारत, चर्नी रोड, मुंबई.
उपलब्ध सेवा - मुद्रण खरेदी व पुरवठा तद्नुषगिक
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील - राज्य शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांचा स्तर.
कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व वेळा - 23632693/23630695/23631148/23634049
वेळ : 9.45 ते 5.30
साप्ताहिक सुट्टी - दुसरा/चौथा शनिवार, रविवार आणि शासनाने मान्यता दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टया.
विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा - शासकीय कामकाजाची वेळ