ध्येय आणि दृष्टीकोन

लक्ष्य

मुद्रणाची कामे व मुद्रण कार्याचे वर्गीकरण
संचालक, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री, हे शासनाची खाली नमुद केलेली मुद्रणाची कामे  करतात. सदरील कामांचे पुढील प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे.

  1. पुस्तक स्वरुपातील मुद्रण.
  2. नमुन्यांचे मुद्रण- (एक) प्रमाण नमुने, (दोन) विशेष नमुने, (तीन) सर्वसाधारण नमुने, (चार) अनुसूचित नमुने.
  3. गावांचे नकाशे, तालुक्यांचे नकाशे, नगर सर्वेक्षण नकाशे, जिल्हयांचे नकाशे, राज्यांचे नकाशे, इत्यांदीसारखे नकाशे.
  4. भिंत्तीपत्रके, मोडपत्रके, इत्यादी.
  5. उमटरेखित लेखनसामग्री.
  6. दैनंदिनी व कॅलेंडरे.
  7. प्रसिध्दीविषयक साहित्य, सांस्कृतिक प्रकाशने यासारखे दर्जेदार मुद्रणाचे काम,
        संचालक, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री, हे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील लेखनसामग्री आगारांमार्फत पुढील बाबी पुरविण्याची व्यवस्था करतील.
1 लेखनसामग्री वस्तू 5 सायकली
2 आरेखन वस्तू 6 घडयाळे व गजराची घडयाळे
3 पोषाखाचे कापड 7 प्रतिलिपी यंत्रे
4 छत्र्या    

दृष्टी

आधुनिकीकरण

संचालनालया अंतर्गत, छपाई यंत्रे व इतर अनुषंगिक यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण करून कमीत कमी वेळेत आकर्षक छपाई कशी करता येईल, याकडे प्राथम्याने लक्ष देणे.

विविध प्रकाशने व सेवा

संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली विविध प्रकाशनांची छपाई करण्यात येते. त्यापैकी मुख्यत: राजपत्रांचे एकूण 52 भाग प्रकाशित करण्यात येतात. राजपत्राच्या प्रकाशनात प्रामुख्याने नाव, वय व धर्म बदलणे, तद्वतच विभागीय प्रकाशने, पुरवणी प्रकाशने यांची कार्ये अविरतपणे सुरु असतात. वरील सर्व सेवा एकाचवेळी जनतेला उपलब्ध व्हाव्यात या करीता संचालनालयाने संगणकीय प्रणाली सुरु करून त्यामार्फत आवश्यक कार्यवाही सुरु करण्याचे ठरविले आहे.

शासकीय प्रकाशने/पुस्तके/ग्रंथ

संगणकीकरणांतर्गत शासकीय ग्रंथागारे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने अद्यावत करणे. बुकशॉपी आकर्षक करणे. तसेच सांस्कतिक प्रकाशने फिरत्या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून शासकीय प्रकाशने सर्वसामान्य जनते पर्यंत पोहचविण्याचा सदोदित प्रयत्न करणे. त्यामुळे सर्व साहित्य लोकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होऊन विक्री वाढविण्याचा यासाठी अविरत प्रयत्न करणे.

स्टेशनरी डेपो

शासकीय विभागांना/शासनाला लागणारी लेखनसामग्री व छापील नमुने सुलभरित्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी स्टेशनरी डेपामधून वितरीत केली जाणारी विविध प्रकारची स्टेशनरी त्याची उपलब्धता तद्वतच कालबाहय झालेल्या वस्तुंचा अभ्यास करुन त्यात गुणवत्ता/दर्जा वाढविण्यासाठी संचालनालयीन स्तरावर वस्तुचा अभ्यास करुन तसे प्रयत्न करणे तसेच अद्ययावत पर्यायी वस्तुंचा पुरवठा करणे. यासाठी आवश्यक प्रयास करणे, हाच संचालनालयाचा नेहमी प्रयत्न आहे व तो राहील.