निविदा

Sr. No Subject File Size (KB) Download
1 मूंबई विभाग 2019 753 PDF Download
2 कोल्हापुर विभाग 2019 1012 PDF Download
3 ओरंगाबाद विभाग 2019 1057 PDF Download
4 नागपूर विभाग 2019 1857 PDF Download
5 पुणे विभाग 2019 1523 PDF Download
6 पुणे स्थानीक 2019 519 PDF Download
7 आकारणी 2019 278 PDF Download
8 Diary/ Calenders 2019 Approved Indent 784 PDF Download
9 २५ वी लिपिकवर्गीय/पर्यवेक्षकीय परीक्षेचा निकाल 144 PDF Download
10 मुंबई मुद्रणालयामध्ये दि.10/1/2016 रोजी पहारेकरी या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेमध्ये गुणाधिक्क्याने उत्तिर्ण झालेल्या व दि.15/1/2016 मुलाखतीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेव्दारांची यादी. 813 PDF Download
11 शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथे दि.28 डिसेंबर, 2015 रोजी तांत्रिक पदांकरिता घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये निवड झालेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेद्वारांची यादी.. 1,710 PDF Download
12 शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथे दि.24 व 25 डिसेंबर, 2015 रोजी तांत्रिक पदांकरिता घेतलेल्या व्यावसायीक परिक्षेचा निकाल, पात्र उमेदवारांची मुलाखत दि.28/12/2015 रोजी सकाळी 9.00 वाजता घेण्यात येईल. 536 PDF Download
13 शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथे दि.24 व 25 डिसेंबर, 2015 रोजी तांत्रिक पदांकरिता घेतलेल्या व्यावसायीक परिक्षेचा निकाल, पात्र उमेदवारांची मुलाखत दि.28/12/2015 रोजी सकाळी 9.00 वाजता घेण्यात येईल. 475 PDF Download
14 शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथे दि.24 व 25 डिसेंबर, 2015 रोजी तांत्रिक पदांकरिता घेतलेल्या व्यावसायीक परिक्षेचा निकाल, पात्र उमेदवारांची मुलाखत दि.28/12/2015 रोजी सकाळी 9.00 वाजता घेण्यात येईल. 732 PDF Download
15 शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथे दि.24 व 25 डिसेंबर, 2015 रोजी तांत्रिक पदांकरिता घेतलेल्या व्यावसायीक परिक्षेचा निकाल, पात्र उमेदवारांची मुलाखत दि.28/12/2015 रोजी सकाळी 9.00 वाजता घेण्यात येईल. 204 PDF Download
16 फेर - ई - लिलाव जाहीर सूचना. 238 PDF Download
17 फेर - ई - लिलाव जाहीर सूचना. 55 PDF Download
18 2016 Government of the Daily / Calendars to Indent 406 PDF Download
19 निरुपयोगी वस्तू/नादुरुस्त यंत्रे/गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या भांडार वस्तुंचा ई-लिलाव. 276 PDF Download
20 संचालक, शासन मुद्रण व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई येथे दि.27/3/2016 रोजी वरिष्ठ लिपिक, विक्रेता/विक्रेती व वाहनचालक या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण, निवड व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी. 2,371 PDF Download
21 संचालक, शासन मुद्रण व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई येथे दि.19/6/2016 रोजी चपराशी, मजदूर, सफाईगार व स्वच्छक या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचे गुणपत्रक व मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. 9,310 PDF Download
22 संचालक, शासन मुद्रण व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई येथे दि.21/6/2016 रोजी चपराशी, मजदूर, सफाईगार व स्वच्छक या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये निवड झालेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी. 1,071 PDF Download
23 सन 2017 च्या शासन दैनंदिनी व दिनदर्शिकांसाठीचे मागणीपत्र 71 PDF Download
24 सन २०१8 नागपुर विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 519 PDF Download
25 सन २०१8 औरंगाबाद विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 313 PDF Download
26 सन २०१8 कोल्हापुर विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 238 PDF Download
27 सन २०१8 मुंबई विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 201 PDF Download
28 सन २०१8 पुणे विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 409 PDF Download
29 सन २०१8 पुणे स्थानिक विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 157 PDF Download
30 सन २०१8 आकारणी विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 38 PDF Download