शासकीय मुद्रणालये

अ.क्र.

घटकाचे नाव

कामाच्या मुख्य बाबी

1

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.

 

1) शासकीय राजपत्र, विधानसभा/परिषद विषयक कामकाज व अहवाल, शासन निर्णय असे पुस्तक स्वरुपातील मुद्रण व सर्व प्रकारचे गोपनीय स्वरुपाचे मुद्रण विषयक काम.
2) प्रसिध्दीविषयक साहित्य, सांस्कृतिक प्रकाशने, दैनंदिन्या, कॅलेंडरे इत्यादीसारखे गुणवत्तापूर्ण काम.
3)रबरी शिक्के तयार करणे.
4) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची कामे.

2

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे.

1) प्रमाण नमुने व पाकिटे याचे मुद्रण करणे, त्यांचा साठा आणि वितरण करणे.
2) शासकीय राजपत्राचे विभागीय पुरवणी मुद्रण करणे.
3) विविध प्रकारचे अहवालांचे मुद्रण करणे.

3

शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे.

1)नकाशे काढणे व त्याचे आणि सर्वेक्षण पटाचे मुद्रण करणे.
2)भित्तीपत्रके व तक्ते त्यांचे मुद्रण.
3)दीर्घकाळ छपाई चालणारी पुस्तके व नमुने यांचे मुद्रण.
4)चित्रठसे तयार करणे.
5) विश्वकोषाचे मुद्रण.

4

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

1)शासकीय राजपत्र विभागीय पुरवण्या, विधानसभा/परिषद कामकाज व अहवाल यासारखे पुस्तक स्वरुपातील मुद्रण.
2) पुस्तक स्वरुपातील आणि विशेष नमुन्याचे मुद्रण.
3)नकाशे व सर्वेक्षण पट याचे मुद्रण.

5

मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर.

1)प्रमाण नमुने आणि पाकिटे याचे मुद्रण करणे; साठा करणे व त्याचे वितरण करणे.
2)रबरी शिक्के तयार करणे.

6

शासकीय मुद्रणालय, कोल्हापूर.

1)उच्च न्यायालय अपिले, विशेष नमुने व अहवाल याचे मुद्रण.

7

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद.

1)उच्च न्यायालय अपिले, विशेष नमुने व अहवाल याचे मुद्रण.

8

शासकीय मुद्रणालय, वाई.

1)विश्वकोशाचे मुद्रण.