E-Book

अ. क्र. प्रकाशन विभागाचे नाव वेबसाईटची लिंक
1 महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने https://sahitya.marathi.gov.in/
2 भाषा संचालनालयाची प्रकाशने https://directorate.marathi.gov.in/
3 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिति मंडळाची प्रकाशने https://marathivishwakosh.org/https://vishwakosh.marathi.gov.in/
4 दर्शनिका विभागाची प्रकाशने http://gazetteers.maharashtra.gov.in
5 माहिती व जनसंपर्क विभागाची प्रकाशने https://dgipr.maharashtra.gov.in
6 शिक्षण विभागाची प्रकाशने www.htedu.maharashtra.gov.in
7 पुराभिलेख विभागाची प्रकाशाने http://www.maharashtra-archives.org/