E-Book

अ. क्र. प्रकाशन विभागाचे नाव वेबसाईटची लिंक
1 महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने http://msblc.maharashtra.gov.in
2 भाषा संचालनालयाची प्रकाशने http://coe.maharashtra.gov.in
3 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिति मंडळाची प्रकाशने www.mahathivishwaksosh.in www.vishwakosh.org.in
4 दर्शनिका विभागाची प्रकाशने http://gazetteers.maharashtra.gov.in
5 माहिती व जनसंपर्क विभागाची प्रकाशने https://dgipr.maharashtra.gov.in
6 शिक्षण विभागाची प्रकाशने www.htedu.maharashtra.gov.in
7 पुराभिलेख विभागाची प्रकाशाने http://maharashtraarchive.org