दिनदर्शिकांचे मान्य झालेले मागणीपत्र

अ. क्र. दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार (KB) डाउनलोड
1 सन २०१8 नागपुर विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 519 PDF Download
2 सन २०१8 औरंगाबाद विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 313 PDF Download
3 सन २०१8 कोल्हापुर विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 238 PDF Download
4 सन २०१8 मुंबई विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 201 PDF Download
5 सन २०१8 पुणे विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 409 PDF Download
6 सन २०१8 पुणे स्थानिक विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 157 PDF Download
7 सन २०१8 आकारणी विभागाचे शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांचे परिनिरीक्षण करून मान्य झालेले मागणीपत्र 38 PDF Download