दिनदर्शिकांचे मान्य झालेले मागणीपत्र

अ. क्र. दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार (KB) डाउनलोड
1 २०१९ च्या शासन दैनंदिनी / दिनदर्शिकांसाठी मागणीपत्र 784 PDF Download