दूरध्वनी निर्देशिका

संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई व संचालनालय अधिनस्त विभागाच्या दूरध्वनीचा तक्ता

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स नंबर
1 मुंबई एस.टी.डी.कोड  -  022  
श्री. रू. दि. मोरे, प्रभारी संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,मुंबई 23630695
23632693
23699778
23690063
23690063
श्री. रू. दि. मोरे, उप संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,मुंबई
श्री. सु. ब. मदगे, सहायक संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,मुंबई
श्री. हे. धा. साबळे, प्रभारी सहा.व्यवस्थापक शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,मुंबई
श्री. अ. स. उदावंत, यंत्र अभियंता (टंकलेखन यंत्रे) शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,मुंबई
श्री.मि. शां. शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,मुंबई 23610365
23631433
23631799
23631537
23631733
23610365
2 पुणे एस.टी.डी.कोड  -  020  
श्री. स. ह. केदार, प्रभारी व्यवस्थापक, शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथागार,पुणे 26125808
26124759
26125808
26124759
श्री. सं. खे. आढाव, प्रभारी व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय,पुणे 26682193 26682193
श्री. स. ह. केदार, प्रभारी सहा.संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार,पुणे 29800822 26128920
3 नागपूर एस.टी.डी.कोड  - 0712  
श्री. के. कृ. लाड, प्रभारी व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार,नागपूर 2564946
2562615
2564946
श्री. के. कृ. लाड, प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय,नागपूर 2971350 2971350
श्री. पु. स. वाघमारे, सहा.संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार,नागपूर 2523240 --
श्री. भ. वि. भारती,वरिष्ठ टंकयांत्रिक शासकीय टंकलेखन यंत्र कर्मशाळा,अकोला 9096904158 --
4 कोल्हापूर एस.टी.डी.कोड  -  0231  
श्री. सं. खे. आढाव, प्रभारी व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार,कोल्हापूर 2650395
2650402
2658625
2650395
5 छत्रपती संभाजीनगर एस.टी.डी.कोड  - 0240  
श्री. अ. शि. गंगावणे प्रभारी व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, छत्रपती संभाजीनगर 2331109 2331109
श्री. अ. शि. गंगावणे, प्रभारी सहा.संचालक, शासकीय लेखनसामग्री व ग्रंथागार, छत्रपती संभाजीनगर 2331468 --
6 वाई एस.टी.डी.कोड  -02167  
श्री. सं. मो. ढवळे, प्रभारी व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय,वाई 220097 220097
7 नाशिक एस.टी.डी.कोड  -  0253  
रिक्त वरिष्ठ टंकयांत्रिक शासकीय टंकलेखन यंत्र कर्मशाळा,नाशिक 2575512 --
(रू. दि. मोरे)
प्रभारी संचालक,
शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री,मुंबई