अद्ययावत बातम्या
शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार नागपूर कार्यालयातील जुने वाहन क्र. एम एच-३१ /७०४८ मॉडेल LGV (TATA) ६०८ १ नाग लिलावाद्वारे विक्री करणे
सन 2018 च्या शासन दैनंदिनी व दिनदर्शिकांसाठीचे मागणीपत्र
निवडलेल्या उमेदवारासाठी सूचना
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील परिचर प्रतिरुप, बांधणी सहाय्यकारी, मुळप्रतवाचक व सहाय्यक यांत्रिक या पदांची निवड/प्रतिक्षासुची.
मुळप्रतवाचक व सहा.यांत्रिक अंतिम निकाल
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथील बांधणी सहाय्यकारी व परिचर प्रतिरुप पदांचा निकाल.
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब अराजपत्रित, गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक 01-01-2016 ची सेवाज्येष्ठता सूची.
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथे वर्ग-3 ची भरती
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग – दोन मधील नाव, जन्मतारीख (वय) व धर्म बदल करावयाच्या जाहिरातींचे दरामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे